Fáze 2: realizace projektu

Projektový manažer

 • Koordinace a řízení všech účastníků stavebního procesu a projekčního týmu s cílem dokončení stavby v dohodnutém časovém plánu, kvalitě a rozpočtu projektu.
 • Pravidelnou kontrolu a předávání informací klientovi o průběhu realizace projektu v kontextu odsouhlaseného časového a finančního plánu.
 • Včasné upozornění klienta na možná časová a finanční rizika.
 • Kontrola finančního čerpání.
 • Součinnost při komercializaci projektu.
 • Výběrové řízení na budoucího správce, provozovatele projektu (zahájení možné ve fázi přípravy projektu).
 • Vést pravidelné kontrolní dny stavby v dohodnutém intervalu. Provádět zápis a zajišťovat jeho distribuci.
 • Projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky a změny včetně těch, které podle předchozího odstavce snižují výměry (objemy) prací proti projektu, předkládat s vlastním vyjádřením před provedením takových změn odpovědnému zástupci investora.
 • Koordinace a řízení procesů spojených s value engineering a jeho aktivní vyhledávání.
 • cost management
 • rozpočty staveb
 • Řízení a koordinaci všech účastníků výstavby, tzn. projektant , zhotovitel, quantity surveyor, TDI, AD a další, kteří se v procesu výstavby vyskytnou.
 • Jednání s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací projektu.
 • Obstarávání, kontrolu a zajišťování činností, které podporují zájmy investora (vlastníka), tj. TDI, AD, quantity surveyor, případně právní výpomoc.
 • Důsledné dodržování systému informování objednatele (vlastníka) - pravidelné zprávy o postupu výstavby, řízení a svolávání kontrolních dnů apod.
 • Kontrolu postupu výstavby z hlediska časového , kvalitativního a finančního plnění.
 • Koordinaci a řízení činností při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu a pod.
 • Přípravu veškerých dokladů a dokumentů objednateli (vlastníkovi) pro rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci pověřeného project manager, především záležitostí týkajících se změny ceny a času plnění a standardu.
 • Při přejímacím řízení zastupuje vlastníka a v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem provádí fyzickou kontrolu dokončeného díla včetně předávaných dokumentů.
 • Vyjadřuje se k plánům komplexního vyzkoušení a případného zkušebního provozu.
 • Spolupráci s objednatelem při ukončení výstavby - kolaudační řízení, vyhodnocení stavby, kompletace dokumentace a pod.

TECHNICKÝ dozor

 • Zastupovat investora směrem k dodavatelům stavby, k orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace díla.
 • Vykonávat trvalý technický dohled nad prováděním prací, kontrolovat dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování norem a jiných technických předpisů.
 • Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s realizačním projektem, s obsahem smluv o dílo s dodavatelem stavební části stavby, s dodavatelem technologické části stavby, smluv s projektantem a s obsahem vodoprávního povolení, stavebního povolení a územního rozhodnutí.
 • Kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu.
 • Řídit distribuci projektové dokumentace jednotlivým účastníkům výstavby v souladu s pravidly stanovenými investorem.
 • Sledovat vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv mezi investorem a dodavateli stavební a technologické části stavby.
 • Zajišťovat, aby projektant systematicky doplňoval dokumentaci, podle které se stavba realizuje, a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby.
 • Sledovat kvalitu prováděných prací a při nevyhovující kvalitě odvedených stavebních prací požadovat po zhotoviteli nápravu, případně zápisem do stavebního deníku i odstranění nekvalitně provedených prací a jejich nové provedení.
 • Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, konstrukcí, strojů a zařízení.
 • Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a podmínek s ním.
 • Spolupracovat s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 • Spolupracovat s projektantem a s dodavateli při navrhování a provádění opatření na odstranění případných závad projektu.
 • Kontrolovat, zda zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti nebo o vlastnostech a činí o tom zápisy do SD.
 • Přebírat a uchovávat doklady prokazující kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, revize apod.)
 • Obhospodařovat místnost se vzorky.
 • Spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby a účinným způsobem spolupůsobit při odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při ohrožení stavby živelnými událostmi.
 • Kontrolovat dodržování BOZP a požárních předpisů.
 • V průběhu doby výstavby uplatňovat náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
 • Provádět kontrolu jakosti díla v souladu s Plánem jakosti zhotovitele, Kontrolními a zkušebními plány.
 • Kontrolovat, zda zhotovitel dodává materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a odsouhlasenými vzorky.
 • Informovat investora o všech závažných okolnostech při postupu realizace výstavby.
 • Účastnit se individuálních a komplexních zkoušek, prováděných měření (hluk, světlo, emise a pod.).
 • Účastnit se zkušebního provozu v etapě do vydání kolaudačního rozhodnutí, ev. garančních zkoušek.
 • Přebírat a kontrolovat doklady ke kolaudačnímu řízení a provozu objektu.
 • Provádět závěrečnou kontrolu dokončeného díla a v rámci přejímek zpracovávat soupis vad a nedodělků.
 • Kontrolovat úplnost předávaných dokladů zhotovitelem.
 • Účastnit se přejímacího řízení.
 • Zajišťovat kontrolu odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem.
 • Zajišťovat resp. účastnit se kolaudačního řízení.
 • Kontrolovat odstranění případných kolaudačních vad zhotovitelem v dohodnutých termínech.
 • Kontrolovat vyklizení staveniště.

Přejít na další fázi

Fáze 1  >  Fáze 2  >  Fáze 3