Zásady v řízení projektu

Definice pozice Projektového manažera

Projektový manažer zastupuje vlastníka na základě a v rozsahu jeho zplnomocnění ve vztahu ke všem účastníkům výstavby s cílem zabezpečit provedení a dokončení díla v rozsahu a kvalitě dle uzavřené smlouvy o dílo a dalších dokumentů tak, aby ve všech ohledech byly splněny požadavky a zájmy vlastníka.

Projektový manažer ani zástupce TDI nemají oprávnění k následujícím činostem:
  • Vydat dodavateli stavby takový pokyn, jehož výsledkem by byl vznik dodatečných nákladů nebo výdajů na straně investora. V případě havarijní situace je povinen uvědomit investora ihned po jejím zjištění, a to i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu.
  • Bez souhlasu odpovědného zástupce mandanta měnit projekt z hlediska rozsahu a kvality prací, měnit druh použitých materiálů, termín dokončení stavby a jiné podstatné náležitosti uzavřených smluvních vztahů.